Gospel Songs Ministry

26, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

జీవాధిపతివి నీవే నా యేసయ్యజీవాధిపతివి నీవే  నా యేసయ్య
నాకున్న ఆధారము నీవేనయ్యా  || 2 ||
నీవుంటే చాలు,  కీడు కాదా! మేలు
లెక్కింపగా తరమా! నే పొందిన ఈవులు  || 2 || || జీవాధిపతివి ||

ఎడారిలోన నీటి ఊట లిచ్చు వాడవు
అల సంద్రములో రహదారులు వేయు వెల్పువు  || 2 ||
నీకు కానిదేది సాధ్యము? అడుగుటే ఆలస్యము
నీవు చేయు కార్యము! ఉహించుటె అసాధ్యము || 2 ||  || నీవుంటే చాలు ||

రాజుల హృదయాలను తిప్పువాడవు
నిను నమ్ము వారి పక్షము పోరాడు వాడవు || 2 ||
ఏ చీకటికి  భయపడను, లోకమునకు లొంగను
నీవు తోడు ఉండగా, నా వెంట సాగుతుండగా  || 2 ||  || నీవుంటే చాలు || 

28, నవంబర్ 2019, గురువారం

తార వెలిసెనుతార వెలిసెను ఈ వేళ
యేసు పుట్టిన శుభవేళ  || 2||
వెలిగెను ఈ లోకం, మదిలో నిండెను ఆనందం
తరగని రక్షణను మనకై తెచ్చెను ఆ దైవం || 2||
రండి వార్తను చాటుదాము
ఆ రక్షణను పంచుదాము  || 2 ||  || తార ||

పశుల పాకె పావనమాయే
మంద గొల్లలే తన వారయే  || 2||
జ్ఞానులొచ్చిరి ఆరాధింప
రాజులలో భీతిని నింప  || 2 ||  || తార ||

పాపమెరుగని నీతి పరుడు
లోకమును కాచే రక్షకుడు || 2 ||
కన్య మరియా గర్భమున
పుట్టెను దేవుని అంశమున || 2 || || తార ||

రాజులకు రాజయిన తనకు
ఇచ్చుటకు ఏమున్నది మనకు || 2 ||
వెండి బంగారముల కన్నా
హృదములనర్పిస్తే మిన్నా || 2 ||  || తార ||

15, నవంబర్ 2019, శుక్రవారం

అంబరాన్ని దాటే


అంబరాన్ని దాటే సంబరాలు నేడు
నింగిలో చుక్క బుట్టి వచ్చింది మనకు తోడు || 2 ||
రండయ్యో రండి రండి దావీదు పురముకు || 2 ||
రారాజు పుట్టి ఇలా పిలిచెను కొలువుకు || 2 ||

దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించి లోకము
ఏకైక తనయుని  పంపెను ఈ దినము  || 2 ||
పశువుల పాకలో ఒదిగేను శిశువుగా  || 2 ||
అవతరించే నేడు లోక రక్షకునిగా || 2 ||  || రండయ్యో ||

దేవాది దేవుడు మనిషిగా మారిన వేళ
శాపాలు, పాపాలు రద్దయిన శుభవేళ  || 2 ||
లోకాల  కారకుడు లోకమున పుట్టెను || 2 ||
మనిషి మరణము ఆయువు తీరెను  || 2 ||  ||  రండయ్యో || 

23, అక్టోబర్ 2019, బుధవారం

ఇద్దరొక్కటిగా మారేటిఇద్దరొక్కటిగా మారేటి మధురమయిన క్షణము దేవుని చిత్తములో పెనవేసిన నిత్య అనుబంధము || 2 || వివాహమన్నది అన్నింటా ఘనమయినది ఆదాము హవ్వలతో మొదలయింది అసందడి || 2 || ఒంటరయిన ఆదామును చూసి
జంట కావాలని మది తలచి || 2 || హవ్వను చేసి జతపరచి, ఫలించమని దీవించెను సృష్టి పైన అధికారముతో, పాలించుమని నియమించెను || 2 || || వివాహమన్నది || ఏక మనసుతో ముందుకు సాగి
జీవ వృక్షముకు మార్గము ఎరిగి || 2 || సొంత తెలివిని మానుకొని, దైవ వాక్కుపై ఆనుకొని సాగిపోవాలి ఆ పయనం, దేవుని కొరకై ప్రతి క్షణం || 2 || || వివాహమన్నది || భార్య భర్తలు సమానమంటూ
ఒకరి కోసము ఒకరనుకుంటూ || 2 || క్రీస్తు ప్రేమను పంచాలి, సాక్ష్యములను చాటించాలి సంతానమును పొందుకొని తండ్రి రాజ్యముకు చెర్చాలి || 2 || || వివాహమన్నది ||

20, ఏప్రిల్ 2019, శనివారం

అదిగదిగో యేసు లేచేనుఅదిగదిగో  యేసు లేచేను
కని విని ఎరుగని వింత జరిగెను
నమ్మిన వారికి కలదు రక్షణ
పరమును చేరే  ఆ  నిరీక్షణ  || 2 ||

బ్రద్దలయిన సమాధి సాక్షిగా
యేసు రాజు మరణము గెలిచేగా
ఆదిలోనా పుట్టిన పాపమూ
గెలుచుటకు చూపించెను మార్గము  || అదిగదిగో ||

ప్రతి ఒక హృదయం వెలుగు నిండాలి
సువార్త ఫలములు బహుగా  పండాలి || 2 ||
ప్రతి ఒక నాలుక తనని  వేడాలి
సృష్టికి ప్రభువని ఒప్పుకోవాలి  || బ్రద్దలయిన ||

మరియొక మారు వచ్ఛు చున్నాడు
తన తీర్పులను తెచ్చు చున్నాడు  || 2 ||
సమయం లేదు ఎరుగు సంఘమా
ప్రభువును  నమ్మి పరము చేరుమా || బ్రద్దలయిన ||

17, ఏప్రిల్ 2019, బుధవారం

తిరిగి లేచాడుతిరిగి లేచాడు శ్రీ యేసు నాథుండు
మరణమును  గెలిచి మన నిత్య జీవముకై
దైవ తనయుడు సిలువలో కార్చి రక్తమును
నీదు నాదు ఘోర పాపము పారద్రోలెను

హల్లెలుయా హల్లెలుయా
హల్లెలుయా అని పాడెదం
అంతులేని సంభరముతో
నింగి దాక ఉప్పొంగేదం

అర్హతే  లేని హీన జనులము అయిన
తండ్రి రాజ్యముకు మనలన్ పౌరులను చేసే
పాప క్రియలను సిలువలో నిలువరించేను
లోకమును  కాచే కాపరి అవతరించేను  ॥ 2 ॥ ॥ హల్లెలుయా ॥

నీతిని నిలిపి ప్రభువు పరముకేగాడు
తండ్రి కుడి వైపు తానూ కొలువు తిరాడు
నీవే దిక్కంటూ తండ్రిని వేడుకుందాము
వదలిపోని ఆ రక్షణను పొందుకుందాము ॥ 2 ॥  ॥ హల్లెలుయా ॥

పాపములో మరణం తిరిగి  యేసులో జననం
రాదు ఈ తరుణం వలదు కాలయాపనం
శోధనను గెలిచే వెలుగు మనకు ఆభరణం
శాంతి, సమాధానం మనకు దొరికే బహుమానం ॥ 2 ॥ ॥ హల్లెలుయా ॥

మరణము పొంది పరములో మరల  బ్రతికేదము
తండ్రి, తనయునితో కూడి కొలువు తిరెదము
దేవ దూతలకే మేము తీర్పు తిర్చేదము
సూర్యుడే లేని లోకంలో  వెలుగు పొందెదం ॥ 2 ॥ ॥ హల్లెలుయా ॥

9, ఏప్రిల్ 2019, మంగళవారం

షాలోము రాజుకుషాలోము రాజుకు వందనం
సీయోను పాటలు పాడెదాం  || 2 ||
యేసు రాజ వందనం
మహిమ రాజ వందనం
మృత్యుంజయుడా వందనం
ముక్తి దాత వందనం   || షాలోము  ||

ఖాళీ అయినా సమాధి చూసి, చావు పరుగులు తీసెను అలసి
పాపమొందిన ఓటమి తెలిసి,  పారి పోయెను అపవాది జడిసి  || 2 ||  || యేసు రాజ ||

మొదటి ఆదాము చేసిన పాపం, మానవులపై తెచ్చెను మరణం
కనికరముతో కడపటి ఆదాము, గెలిచి మరణము తెచ్చెను జీవం   || 2 ||  || యేసు రాజ ||

మనుష్యుడాదిలో  పొందిన శాపం, నరకముకు తరలించె తరుణం
దైవ వాక్యము మనిషిగా మారి,  నమ్మినంతనే పరము చేర్చే వైనం  || 2 ||  || యేసు రాజ ||

4, ఏప్రిల్ 2019, గురువారం

సిలువలో నీ ప్రేమబృందం (కోరస్):   ఆదియందు వాక్యమయి ఉన్న దేవా
నా విముక్తికై పరమును విడినావా!
సృష్టి కారుడవు మరణము పొందినావా
నిత్య జీవముతో నన్ను దీవించినవా

సిలువలో నీ ప్రేమ ! పాపమూ తిసేనయ్యా
మరణము చెరలో నుండి -  నన్ను విడిపించేనయ్యా  || 2 ||
ఘోర పాపిని నేను - పరిశుద్ధుని చేసితివి
నిత్య జీవములో  నన్ను - నిలుపుటకు బలి అయితివి || 2 ||

తాళలేని నీ తాపం  - తొలగించేను నాదు శాపం
నలిగినట్టి నీ రూపం - ఇచ్చేను నాకు స్వరూపం || 2 ||
నను విడిపించుటకు - విలువను విడిచితివి
పరమును చేర్చుటకు - మహిమను మరిచితివి || 2 ||  || సిలువలో నీ ప్రేమ ||

దైవ తనయుని దేహం - మోసింది చేయని నేరం
కడిగేందుకు నా దోషం - చిందించే నిలువునా రుధిరం || 2 ||
నను కాపాడుటకు - రొట్టెగా విరిగితివి
మరణము దాటుటకు - బలిగా మారితివి || 2 ||  || సిలువలో నీ ప్రేమ ||

బృందం (కోరస్):   ఆదియందు వాక్యమయి ఉన్న దేవా
నా విముక్తికై పరమును విడినావా!
సృష్టి కారుడవు మరణము పొందినావా
నిత్య జీవముతో నన్ను దీవించినవా

అధముడయినట్టి నేను - నీ ప్రేమకు  అర్హుడను కాను
పొగిడి నిన్ను ప్రతి క్షణము - తీర్చగలేను నీ ఋణము || 2 ||
నిను చాటించుటకు - వెలుగై సాగెదను
ప్రేమను పంచుటకై  - ఉప్పుగా నిలిచెదను || 2 ||  || సిలువలో నీ ప్రేమ ||

నెన, నేనా!నెన,  నేనా! నీ శ్రమల కారణము
నా పాప క్రియల  ఆ సిలువలో నీ ఋణము 
ఎంతటి ఆదరణ  అంతులేని కరుణ 
ఆశ్చర్యం అ ప్రేమ  హద్దులేదు నీ క్షమ  ॥ నెన ॥ 

నువ్వు పొందిన అ దూషణ నా దోషము కదా!
నాదు లోకకేళి   నీ పాలిట ఎగతాళి   ॥ 2 ॥ 
నా పాప తలపులే  అయ్యెను ముళ్ళ కిరీటం   
నా దొంగ నటనలే  చేసెను నీకు గాయముల్   ॥ 2 ॥  ॥ నెన ॥ 

నువు మోసిన ఆ సిలువ నాదు పాపమెగా! 
నా చెడ్డ మాటలే  మారాయి కోరడగా  ॥ 2 ॥ 
నా మలిన మనసుకు  ఆవసరమయి నిదు రక్తము 
కలువరిలో పొందితివా యిన్ని కష్టముల్  ॥ 2 ॥ ॥ నెన ॥ 

పాపమన్నదే ఎరుగని పావన మూర్తివిగా 
నిదు నీతి భోధలే తిర్చాయి లోక బాధలు ॥ 2 ॥
మరణమునే గెల్చిన ఓ దైవ పుత్రుడా
సాగెద  సదా కాలం నీతో సజీవుడా  ॥ 2 ॥ ।। నెన ॥

29, మార్చి 2019, శుక్రవారం

మోయలేని భారమంతమోయలేని భారమంత సిలువలో మోసావు
నీకు నాకు దూరమంత కల్వరిలో నడిచావు  || 2 ||

అంతులేని నీదు ప్రేమకు ఋజువు చూపావు
మధురమయిన నీ సన్నిధికి దారి వేశావు
నాదు గతిని మార్చావు (2)

కడలి పై నడిచిన పాదాలు! సిలువ బరువుకు తడబడి పోయే
స్వస్థతలు చూపిన హస్తములు! సిలువలో శిలలతో వ్రేలాడే  || 2 ||
ఇంత ఘోరము, మోపిన నేరము
నేను చేసిన పాప భారము || 2 ||  || మోయలేని ||

జయము నీకని పలికిన జనము మహిమ ఏదని? నిను నిలదీసిరి
పాపములు క్షమియించిన నిన్ను పాపివని పలుమారులు తెలిపిరి || 2 ||
తాకినంతనే, మహిమ నొసగిన
నీదు వస్త్రము చీట్ల పరము  || 2 ||  || మోయలేని ||

దైవ సుతుడవు అయినా గాని దొంగలతో దోషిగా నిను చెర్చిరి
మధుర వాక్యము నేర్పిన నోటికి చేదు చిరకతో దాహము తిర్చిరి  || 2 ||
ఇంత జరిగిన, ఎంత కరుణ
వదలవేమయ నీ క్షమాపణ  || 2 ||   || మోయలేని ||

24, మార్చి 2019, ఆదివారం

ఎంతెంత భారమాయేఎంతెంత భారమాయే ఆ సిలువా
లోక పాపములన్ని నువ్వు గెలువా  ॥ 2 ॥
కదిలావు - ఆ కల్వరికి
మరణాన్ని నీ దరి చేర్చుకుని ॥ 2 ॥

యెసయ్య - నా యెసయ్య
అలసి పోతివా - నా కోసమే
యెసయ్య - నా యెసయ్య
నలిగి పోతివా - నా కోసమే

కొరడాలు నీ ఒళ్ళు చిల్చెను
పిడి గుద్దులతొ కళ్ళు తిరిగెను ॥ 2 ॥
వాడి ముళ్ళు తలలోన నాటెను
నీ కళ్ళు రుదిరాన్ని కురిసెను ॥ 2 ॥  ॥ యెసయ్య ॥

బరువయిన సిలువను మోయలేక
తడబడె నీ అడుగు అదుపులేక ॥ 2 ॥
వడి వడి గా నిన్ను నడువుమని
పడి పడి తన్నిరి ఆ పాపులు ॥ 2 ॥  ॥ యెసయ్య ॥

చల్లని నీ దేహమాల్లడెను
ఏ చోటు లేకుండా గాయాలతో ॥ 2 ॥
కాళ్ళు చేతులలో దిగి మేకులు
వేలాడే సిలువకు నీ ప్రాణము ॥ 2 ॥ ॥ యెసయ్య ॥

వెలలేనిది తండ్రి నీ త్యాగము
నీ కష్టమంతయు నా పాపము ॥ 2 ॥
మదిలోన కొలువుండు నా రక్షక
వదిలేది లేదు నిన్ను నా ఏలిక  ॥ 2 ॥ ॥ యెసయ్య ॥

18, మార్చి 2019, సోమవారం

నా పాపమే నినునా పాపమే నిను లోకము చేర్చేను
నా దోషమే నిను సిలువను వెసేను  || 2 || 
నేనే గా పెంచితి నీ భారం! తండ్రికి నిను చెసితిని దూరం || 2 ||  || నా పాపమే ||

ఆ గెత్సేమనే వనము లోన నువ్వు చేసిన ఆ ప్రార్థనలో
నీ రుధిరము స్వేదము బిందువులుగా మారి ఎడతెగకుండా కురిసిన || 2 ||
నువ్వు నలుగుట తండ్రి కోరెను! నా పాపము నీపై మోపెను  || 2 ||
నువ్వు చూపిన వినయమే కాదా? నా పాలిట వెలకట్టని క్రయధనముగ మారెను  || నా పాపమే ||

ఆ సిలువలో, నీ బాధలలో చూచితిని నా పాపము
నీ ప్రేమతో కార్చిన రుధిరం చెల్లించేను  నా మూల్యము  || 2 ||
ఈ మరణము నాకోసమే! నీ యాతన నా లోపమే || 2 ||
ఏమున్నది నాలోన ఘనము! నీ ప్రాణము పెట్టి నన్ను చేర్చితివి పరము  || నా పాపమే ||

12, మార్చి 2019, మంగళవారం

మరువనంటివి!ఎన్నడూ ఎన్నడూ నిన్ను విడిపోనయ్యా
ఉన్నపాటుగా నన్ను హత్తుకునే నీ దయా  || 2 ||
మరువనంటివి! నీవు మారనంటివి || 2 ||
కరుణ చూపి! నీ వెలుగులో నడుపుచుంటివి || 2 ||  || ఎన్నడూ ఎన్నడూ ||

తల్లి తండ్రి విడిచిన, బంధువులే మరచిన
లోకము నను వెలివేసి దుర్బలుడని పిలిచిన  || 2 ||
కొండ వంటి అండ నీవు నాకు ఉండగా
పండగేగా ప్రతిదినము నీతో సాగుతుండగా  || 2 ||  || ఎన్నడూ ఎన్నడూ ||

నెనేనాడో ఎరిగితిని నాది ఏమి లేదని
ఏదయినా సాధించిన అది నీదు దీవేనని  || 2 ||
ఎన్ని మారులో నేను సిలువ నిన్ను వేసిన
ఎందుకనో నాపైన కురిసే నీదు దీవెన  || 2 ||  || ఎన్నడూ ఎన్నడూ ||  

28, ఫిబ్రవరి 2019, గురువారం

కంట నీరేలా? కలతలు ఎలా?కంట నీరేలా? కలతలు ఎలా? యేసుతో ! నీవు సాగు వేళ శోధన వేళ ! రోదన ఎలా? నీ విశ్వసము! గెలిచే వేళ నమ్మిన ఆ దేవుడు - ఎన్నడూ నిను మరువడు నీయొక్క అవసరలు - ఏనాడో తానెరిగాడు || 2 || వలదు చింతన దేనికయినా విన్నవించుము నీ నివేదన || 2 || పొందితినను నీదు నమ్మకం - దరికి చేర్చు తగిన విజయము తిరుగన్నదే లేనివి - ఆ తండ్రి దీవెనలు || 2 || పొరపాటు ఎరుగనివి - తానిచ్చు ఆ మేలులు || 2 || || కంట || రేపు గూర్చిన భయము వలదు ప్రతి దినము తగు భాధ కలదు || 2 || నీ భారము మోయు దేవుడు - నీ ముందుగా నడుచు ఎప్పుడు నీలోన ఉన్న భయము - లోకానికి ప్రతి రూపము || 2 || స్థిరమయిన విశ్వాసం - దేవునికి ఆనందము || 2 || || కంట ||

20, ఫిబ్రవరి 2019, బుధవారం

తిరిగి పాపం చేసెదవా?దేవుని గొప్ప మహిమను చూసి తిరిగి పాపం చేసెదవా?
ద్వంద నీతికి నిష్కృతి లేదని నీకు తెలుసా ఓ క్రైస్తవా! (2)

ఎంత అధము  ఆ సౌలు కన్న, ఎంత ఘోరము ఆ యూద కన్న
వలదు పాపం ఇకపైనన్న, తిరిగి పొందు క్రీస్తులో  మన్నా ॥ 2॥

మరచినవా నీ అపజయములు - గురుతు  లేదా! ఆ శోధనలు
నీవు చూపిన ఆ వినయములు - ఏడ్చి చేసిన ఆ ప్రార్థనలు || 2 || 
తండ్రి నీవే దిక్కంటూ,  మోకరిల్లిన ఆ క్షణము
అందుకొంటివి విజయములు, విడిచి పెడితివి వాక్యములు ॥ 2॥  ॥ ఎంత ॥

పొందు కొంటివి బాప్తిస్మమును - అందుకొంటివి ఆ రక్షణను
వదలబోకు ఆత్మీయతను - చేరనివ్వకు నిర్లక్ష్యమును || 2 || 
తీర్పు తీర్చే సమయంలో, ఓర్పు దొరకదు గుర్తెరుగు
నిత్య జీవం లో నుండి, ఘోర నరకం చేరెదవా? ॥ 2 ॥  ॥ ఎంత ॥

దేవుని గొప్ప మహిమను చూసి తిరిగి పాపం చేసెదవా?
ద్వంద నీతికి నిష్కృతి లేదని నీకు తెలుసా ఓ క్రైస్తవా!

17, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

నీ దేహమే తండ్రి ఆలయంనీ దేహమే తండ్రి ఆలయం, కాదు కనపడే ఆ భవనం
యేసు రాజు నిత్య ప్రేమతో, మారిపోయెను నీ గతం || 2 ||
వద్దు వద్దు వద్దు తొంగి చూడవద్దు - సాతానుకు మళ్ళి లొంగిపోవద్దు
నీతి నీలో ఉంటె ఆకాశమే హద్దు - దివ్య వాక్కులతో శోధనలు రద్దు  || 2 ||  ||  నీ దేహమే ||

అలనాడు ఆ యోసేపు పాటించిన నిగ్రహము
ఆ యోబు కలతను మాని కనబరచిన నిబ్బరము  || 2 ||
నీకు సాధ్యమే సత్యములో,  పడబోకు లోకము వలలో
తలచు యేసు నామం మదిలో,  తిరిగి రాదు పాపం నీలో  || 2 ||  || వద్దు వద్దు వద్దు ||

దావీదు దేవుని మనసు ఎరిగిన వాడయినప్పటికి
ఎన్నెన్నో కోల్పోయెనుగా తను చేసిన తప్పు  దాటీకి || 2 ||
తెలిసి చేయు పాప భారము, కలిగించును గొప్ప నేరము
పారిపోవ తగిన దూరము, ఆలకించు దేవుని స్వరము || 2 ||  || వద్దు వద్దు వద్దు ||

పౌలు అయినా సౌలు జీవితం కావాలి నీకు పాఠము
లక్ష్యము  మరచిన సంసోను నేర్పాలి గుణపాఠము  || 2 ||
నులి వెచ్చని బ్రతుకులోన,  ఏ ఫలితము కానరాదు
దేవుని ప్రేమంటే అర్థం, పరిశుద్ధత మరచుట కాదు  || 2 ||  || వద్దు వద్దు వద్దు ||

3, ఫిబ్రవరి 2019, ఆదివారం

యాజకుడ మా యాజకుడానీవేగా మాకై బలి అయినది
మరణమును సైతం గెలిచినది   || 2 ||
యాజకుడిగా ! త్యాగము చేసి
కాచితివి మము సిలువను మోసి || 2 ||
యాజకుడ ! మా యాజకుడా, నీవె దిక్కు రక్షకుడా  || 2 ||

దైవ జనులకు సాధ్యము కానీ
తరతరములకు ఎన్నడు  తరగని  || 2 ||
నీదు రక్షణ మా కొసగితివి
నిత్య జీవములో నిలిపితివి || 2 ||  || యాజకుడ ||

భువిని చేరిన ఓ దైవ సుతుడా
నీవే మార్గము అతి పరిశుద్ధుడా || 2 ||
తెలుపు తండ్రికి మా ప్రార్థనలు
కుమ్మరించుము తన దివేనలు  || 2 ||  || యాజకుడ ||

నరునిగా మారి ఇల తిరిగి
మాదు శోధనలన్నియు ఎరిగి || 2 ||
నీతి నిలిపితివి చిరకాలము
గెలిచి మరణము, చేరి పరము || 2 ||  || యాజకుడ ||

24, జనవరి 2019, గురువారం

నీ సన్నిధియే నా ఆశ్రయంనీ సన్నిధియే నా ఆశ్రయం
నీ నామమే నా ఆధారం ॥ 2 ॥
స్తోత్రింతును, నిన్ను మరువను
నీ వాక్యమే నా దీపము ॥ 2 ॥
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా ॥ 2 ॥

చీకటి లోన నే  సాగితిని
పాపనికి రూపముగా నే  మారితిని ॥ 2 ॥
అంతులేని వాంఛలతో అంధురాలనయితి
సాతానుకు ప్రియమయిన బంధువునయితి ॥ 2 ॥
నీ వెలుగుతో నను  నింపితివి
నీ రక్తముతో  నను కడిగితివి  ॥ 2 ॥ ॥ హల్లెలూయా ॥

 నీ నామము పలికే  అర్హత లేదు
నీ ప్రేమను పొందే యోగ్యత లేదు ॥ 2 ॥
నా భారము మోసి నను కాచితివి
శోధనలన్నింటి లోన కాపాడితివి ॥ 2 ॥
నిను పొగడక బ్రతుకుట ఎలా?
నిను వదిలి నేను అడుగిడ జాల ॥ 2 ॥ ॥ హల్లెలూయా ॥

20, జనవరి 2019, ఆదివారం

యేసు రాక తరుణ మాయేయేసు రాక తరుణ మాయే
నీవు సిద్దమా !  సోదర!
ఆ పవిత్రుని చేరుటకు
అర్హురాలివా?  సోదరి! || 2 ||

తలుపు కొట్టి పిలిచినప్పుడు
పలుకుటకు నీకు సాధ్యమా!
తండ్రి రాజ్యం చేరుటకు
ఇదియే తరుణం ఓ సంఘమా  || 2 ||

పగిలిన నీ హృదయమయిన
వదలకుండా చేర్చుకోనును
విరిగిన నీ మనసునయిన
విడువకుండా అదుకోనును ॥ 2 ॥
నీదు పాపం కొండ అయిన
నిండుగా క్షమియించు వాడు
నీదు గిన్నె పొంగులాగ
అవసరాలు తిర్చుతాడు  ॥ 2 ॥  ॥ యేసు రాక ॥

కాయు కాలము కాదు అంటూ
మోడుగను నివు ఉండబోకు
ఆకలి గొన్న ప్రభు యేసు
శాపములను పొందబోకు  ॥ 2 ॥
తైలము లెని దిపము తోని
పెళ్ళి మెళమును చేరుకోకు
కాలమంతయు ఖర్చు చేసి
అన్యుల గుంపులో కలిసిపోకు ॥ 2 ॥   ॥ యేసు రాక ॥

15, జనవరి 2019, మంగళవారం

భయము లేదు మనకుభయము లేదు మనకు, ఇకపై
ఎదురు వచ్చుఁ గెలుపు 
అదిగో యేసు పిలుపు, వినుమా 
పరము చేరు వరకు  

ఫలితమేదయిన  ప్రభును  వీడకు  
కష్టమెంతయినా కలత చెందకు 
అలుపు లేకుండా  పరుగు సాగని 
శోధనలు నిన్ను చూసి  బెదరని  ||  భయము || 

సంధించిన బాణమల్లె  నీ గురి కొనసాగని
మన తండ్రి వాగ్దనాలే ఊపిరిగా మారని || 2 ||
కష్టలే మెట్లుగా మారి యేసులో  ఎదిగించని
తన వాక్యం  నీలో వెలిగి  చీకటి తొలగించని   || 2 ||  || ఫలిత ||

మండించే అగ్గితోనే మెరుయును  బంగారము
శోధనల కొలిమిలోనే బలపడు విశ్వాసము  || 2 ||
నీ తరపున యుద్ధం చేసే యెహోవా నీ అండ
తొలగిపోకు ఆ  మార్గన్నీ  తన ఆజ్ఞను వినకుండా || 2 ||  || ఫలిత ||

కనలేదా సిలువలోన యేసురాజు  కష్టము
తానొందినా శ్రమల ద్వారా నశియించే  పాపమూ  || 2 ||
నీ శ్రమల కాలంలోనే మనసు దృఢము కావాలి
తిరిగి నీలో పుట్టే పాపం బీజము  నశియించాలి  || 2 ||  || ఫలిత ||

ప్రియమయిన  పుత్రుని మనకై నలిగించిన దేవుడు
అప్పగించలేడ?  సకలం,  సర్వశక్తిమంతుడు   || 2 ||
తన సన్నిధి రావాలంటూ నిన్ను కోరుతున్నాడు
నీతి నీలో పెంచేటందుకు తపన పడుతూ ఉన్నాడు  || 2 ||  || ఫలిత ||