Gospel Songs Ministry

18, నవంబర్ 2021, గురువారం

లాలి లాలి జొలాలి


లాలి లాలి జొలాలి బాల యేసునకు లాలి
కన్య మరియా తనయునకు పాడరండి జొలాలి || 2 ||
లోక రక్షణకునకు లాలి - శాంతి  కర్తకు జొలాలి   || 2 ||
మాదు తండ్రికి మా లాలి || 2 || || లాలి లాలి ||

చీకటి దొంతర తెరలకు, తెరను దింపగా వచ్చినవని
పాప శాపపు తాపములకు రక్షణను ఇల తెచ్చినవని || 2 ||
మానవుల మోచకుడా లాలీ - ధరణిఁ పై దైవమా జోలాలి || 2 ||
మాదు తండ్రికి మా లాలి || 2 || || లాలి లాలి ||

దారి తెలియని మానవాళికి దారి నీవై వెలసినవని
మరణ ఛాయలు రూపుమాపగ జీవ కిరణమై మెరిసినావని || 2 ||
సత్య రూపునకు లాలి -  నీతి సూర్యునకు జోలాలి  || 2 ||
మాదు తండ్రికి మా లాలి || 2 ||  || లాలి లాలి ||

29, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

అందాల బాలుడు


అందాల బాలుడు ఉదయించినాడు
లోకాలు వెలిగించు నీతి సూరీడు  || 2 || 
రండయ్యో మన కొరకు రారాజు పుట్టెను 
ప్రేమను పంచెట్టి రక్షణను తెచ్చెను  || 2 ||  || అందాల || 

భీతిల్లి పోయాము అ వెలుగునే జూసి
ఎన్నడూ ఎరుగని తేజస్సునె గాంచి || 2 || 
గొల్లలము మేము కల్లలు ఎరుగము || 2 || 
కళ్లారా జూసాము తేజోమాయుని మోము || 2 ||   || రండయ్యో || 

తూరుపు జ్ఞానులము వెలిగే తారను జూసి
లెక్కలెన్నో వేసి మాహరాజు-నెతికాము || 2 || 
దారి చూపే తార రారాజునె-జేర || 2 || 
మొక్కము మోఁకఱిల్లి బాలుణ్ణి మనసారా || 2 ||  || రండయ్యో ||

తనలోని వెలుగంత పంచేటి పావనుడు
మనలోని పాపమంత తీసెయు రక్షకుడు  || 2 || 
చీకట్లు తొలగించ ఉదయించినాడు నేడు || 2 || 
నీ తప్పులెన్ని ఉన్న మన్నించుతాడు రేడు || 2 ||  || రండయ్యో ||

28, మే 2021, శుక్రవారం

ఈ మరణమ


ఈ మరణము  కాదు శాశ్వతము
పరలోకమే మనకు నివాసము ॥ 2 ॥
యేసు-తెచ్చెను మనకు రక్షణ
ఎంత-అద్బుతము ఆ నిరీక్షణ ॥ 2 ॥  ॥ ఈ మరణము॥

జగతు పునాది వేయక ముందే
మనమెవ్వరొ- ఎవరికి  తెలియక ముందే ॥ 2 ॥
మనలను ఏర్పరచుకొన్న ఆ దేవుడు
తిరిగి-తన దరికి మనల పిలిచె వెళ ॥ 2 ॥  ॥ ఈ మరణము॥

యేసు నామమును ఎరిగిన వారు
పాప శ్రమలకు అర్హులు కారు ॥ 2 ॥
తిరిగి-లేచెదరు యేసు నామములో  
కొలువు తిరెదరు పరలోకంలో  ॥ 2 ॥  ॥ ఈ మరణము॥

కురిసే-ప్రతి కంటి నీరు ప్రభువు తుడుచును
మరణము  మబ్బులను కరిగించును ॥ 2 ॥
వేదనలు-రోదనలు రద్దు చేయును
గతకాల-సంగతులు గతించి పోవును ॥ 2 ॥  ॥ ఈ మరణము॥

17, మార్చి 2021, బుధవారం

కొంత యెడము నీవయినా


కొంత యెడము నీవయినా నే సాగలేను
నిమిషమయిన నిన్ను విడిచి నే బ్రతుక లేను  
కొంత యెడము నీవయినా

మరచిన వేళలో మది నీ పలుకులు 
సడలి కట్టడలు మలినము తలపులు  || 2 || 
ప్రేమను పంచే ప్రేమ రూపుడా || 2 || 
మరియొక్క మారు మన్నించు విభుడా || 2 ||  || కొంత యెడము || 

కనులకు మోహము కమ్మిన క్షణము
వినుట మరచె నీ స్వరమును హృదయము  || 2 || 
కమ్మిన పొరలు కరిగించుటకు || 2 || 
నడుపు నీ వైపుకు హృది  వెలుగుటకు || 2 ||  || కొంత యెడము || 

మదము, మత్సరములు సోకిన తరుణము
పాశము, ప్రేమకు విగతము ప్రాప్తము || 2 || 
నిరతము స్తిరముఁగ నున్న   అక్షయుడా || 2 || 
నిలుపుము నీ కృపలో నన్ను రక్షకుడా || 2 ||  || కొంత యెడము || 

మనుజ రూపమున మహిలో నిలిచి
మనిషి-కసాధ్యమౌ మరణము గెలిచి || 2 || 
నను వరియించగ రానున్న ప్రియుడా || 2 || 
నిన్నెదురుకొనగ మతి నియ్యు వరుడా || 2 ||  || కొంత యెడము || 

నా యేసయ్య - కొంత యెడము నీవయినా

1, జనవరి 2021, శుక్రవారం

ఎమున్నా లెకున్నా

 

ఎమున్నా లెకున్నా, నీవు నాతొ ఉన్నావు 
నీ కృప చాలునని, ధైర్యము నింపావు
మార్గమందు అలసితినా, మేఘమల్లె కమ్మేవు 
శత్రువులు తరిమెదర, యుద్ధమును గెలిచేవు || 2 || 
సకలము నీలో సృష్టించి ఉంటివి  
సర్వము నా మేలుకై జరిగించు చుంటివి || ఎమున్నా || 

వెయ్యి మంది పడిన, పదివేలు కూలిన
జడియను, వెరవను, వెనుకంజ వేయను || 2 || 
నీవు నన్ను హెచ్చించాలని నిశ్చయించిన
హద్దు ఉండునా, నాకు లేమి కలుగునా || 2 || || సకలము || 

ఏల నాకు ఈ సిరులు, ఈ లోక సంపదలు
పనికిరాని ఖ్యాతి, పదవి వెంపరలు 
కలిమి లెమిలో, శాంతి సమాధానము
నిండుగా నింపే యేసు నీతో స్నేహము || 2 || || సకలము ||